امیدواری...

سختیهای زندگی چند وجهی ایند همانگونه که طاقت فرسا هستند به همان اندازه لذت بخش اند… گاهی احساس میکنی که دیگر توانش را نداری….نمیتوانی….از عهده تو خارج است… در این لحظه به پشت سرت نگاه کن…..وقتی اینهمه راه را خودت به تنهایی امده ای پس این چند گام اخر را نیز حتما خواهی رفت….لبخند بزن… به خودت که دل بسپاری جهانت پر از رضایت خواهد شد

/ 0 نظر / 12 بازدید